Ett museum kommer till

Marieborgs Gård Norrköping 1930


Arealen var ca 300 tunnland. Ladugården rymde ca 80 kor + ungdjur. Flygeln till höger är häststallet som sedermera blev ett museum. Man ser även en skymt av vagnslidret bakom häststallet. Arrendator var bröderna Karlsson.


Mjölkladugården brann ned 1956 men stall och vagnslidret klarades sig.

Ett Museum kommer till.


Göta Lantmän köpte in ett område kring Marieborgs Gård med kvarvarande stall och vagnsliden för att uppföra sitt nya Traktorvaruhus 1970 med en modern lantbruksbutik, de gamla byggnader som fanns kvar bevarades.


Expeditionsföreståndaren Curt Söderberg vid dåvarande TRAVA , (sedermera ODAL Maskin) började tidigt samla föremål i samband med affärer med lantbrukare i regionen Södermanland / Östergötland.


Det var Mats Blom i sin roll som VD för Göta Lantmän, och Per Uno Svensson, i sin roll som ordförande i Trava, som tog det första initiativet till Odalmannens museum på 1980-talet, samlingarna inrymdes i de bevarade byggnaderna på Marieborg.     

                                   


TRAVA Museet på Marieborg i Norrköping

Maskinbolaget ställde ut i den gamla stalldelen på Marieberg traktorer och lantbruksredskap, som renoverats omsorgsfullt på ledig tid i egna verkstäder.

Göta Lantmän på sin tid var noga med att spara på gammal utrustning när spannmålsmagasin o kvarnar inkorporerades i föreningen. Utrustningen förvarades i Söderköping tills den kom till vagnslidret på museet i Norrköping

Nya planer för Marieborg


ODAL sålde sitt markområde 1993 med frånträde den 1 april 1994 till förmån för ett nytt köpcentrum till Ica.Norrköping museet erbjöds som en gåva ett komplett museum från de två byggnader som fanns på Marieborg. Norrköpings kommun ställde sig inte enbart positiv till erbjudandet och i slutet av november 93 tog ODAL genom Per Fogdesson kontakt med Gunnar Elfström i Gamla Linköping som tillsammans med dåvarande vd Bengt Isaksson på Sankt Kors (industrifastighetsbolag tillhörande Linköpings kommun) besökte museet i Norrköping den 30 november.


I december 1993 beslutade Norrköping att avböja erbjudandet och på nyåret gick erbjudandet formellt till Linköpings kommun. Sista torsdagen i januari 1994 gjorde en grupp politiker från Linköping ett besök på museet i Norrköping och påföljande måndag och tisdag fattades behövliga beslut. Bengt Isakssons (VD Sankt Kors) stora engagemang och pådrivande för projektets genomförande, bidrog i mycket stor grad till att genomförandet av flytten kom till och kunde genomföras.


Alla goda krafter drog åt samma håll denna gång!


Flytten till Linköping


Göran Sjösvärd VD på Odalmaskin skulle gå i pension, men fick en förlängd anställning med ansvar för att hela museet kunde bevaras och flyttas i sin helhet till Valla Linköping under 1994, han avslutade sin arbetskarriär med att vara den drivande och sammanhållande länk som krävdes för att hela flytten skulle kunna genomföras.  

 


Projektet finansierades på  olika sätt, ODAL Maskin lämnade en grundplåt på ca 600.000 kr. Återstoden finansierades med arbetsmarknads- och kommunala medel, även det kommunala fastighetsbolaget St Kors var delfinansiär. Dessutom bidrog Ica med 250 000 kr om flytten kunde utföras före 1april. Under denna period var byggbranchen i kris varför också projketet fick hjälp som arbetsmarknadsåtgärder för byggbranchen.Nedmonteringen började med fart


Curt Forsberg Odal ansvarade för att rivning och transporter fungerade till Linköping på rationellt och effektivt sätt.


Alla skrymmande föremål kunde mellanlagras under rivnings- och uppbyggnadstiden på Wahlbecks industriområde där St Kors hade lediga lokaler. Ett projekt för arbetslösa metallarbetare såg över, rengjorde och satte i stånd en stor del av redskapen och maskinerna. Sedan började rivningsarbetet i Norrköping med ett stort projekt för arbetslösa byggnadsarbetare i Norrköping.Återuppbyggnaden startar


Först med grundarbeten därefter flytt och återuppbyggnad.

De stora sektionerna kördes nattetid för att ej störa trafiken.

Stallet muras upp på nytt med nytt tegel. Skulle och loge återanvänds och logdelen förlängs till nuvarande storlek.

I samband med återuppförandet byggdes logen ut och ett ett körhus tillkom som innehåller en körvandring, en vanlig typ av redskap kring sekelskiftet 1900 och som levde kvar fram emot 30-talet på många håll.Skullstrappa i förvandling.


Här kan man se hur skullstrappan kommer åter på samma plats.


Marieborg   Norrköping                                                           Valla Linköping                     

Invigning överlämningÖverlämnandet av byggnaderna från ODAL Maskin till Linköpings kommun skedde den 18 maj 1995 då ODALS ordförande Nils Orrenius överlämnade museet som togs emot och invigdes av borgmästare Eva Joelsson.
På bilderna syns bl.a.


Eva Joelsson, Nils Orrenius, Mats Blom, Curt Forsberg, Curt Söderberg, Gunnar Elfström, Göran SjösvärdGamla Linköpings initiativtagare Lennart Sjöberg uttalade, vid det sista  styrelsesammanträde han deltog i (mars 1982), med uttrycket: ”detta är mitt testamente, Skapa ett lantbruksmuseum på Valla”. Tretton år senare var hans dröm förverkligad.


Föreningen Odalmannens MuseumSamlingarna visar på en viktig del av utvecklingen av jordbruket, framförallt på den maskinella sidan med tonvikt på 1900-talets första hälft. Idag innefattar samlingarna bland annat ca 35 traktorer, nästan alla är nu körbara och totalt ca 4000 föremål finns.


Museet ingår i Friluftsmuseet Gamla Linköping


Fastigheterna förvaltas idag av kultur Fastígheter tidigare Bryggaregården AB, ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden och ägs av Linköpings kommun

Föreningen Odalmannens museum bildades 1995 och är en fristående ideell förening,

Varje vecka samlas ett 15 - 20 medlemmar i den ideella föreningen för att gemensamt rusta och vårda föremålen i samlingarna. I bland förekommer att man också underhåller någon egen veterantraktor. Föreningen har idag ca 120 medlemmar.

Alla är välkomna i föreningen, där kan man träffas under trivsamma former och vårda en fantastisk föremålsskatt.


Föreningens syfte är

att verka för att utveckla och levandegöra ODALMANNENS MUSEUM och dess lantbruksanknutna samlingar och odlingar.

att ekonomiskt och praktiskt visa och hålla samlingarna tillgängliga  för allmänheten.

att i samarbete med Linköpings kommun såsom ägare till samlingarna även söka samverka med hembygdsrörelsen och andra organisationer vars syften gagnar föreningen.

att stödja insatser för ökade kunskaper och dokumentation om lantbrukets historiska och tekniska utveckling.

att omhänderta och konservera till kommunen, som gåva eller som deposition,mottagna föremål.

att  i samarbete med personal från Gamla Linköping bistå vid katalogisering av samtliga föremål i samlingarna och dokumentation av deras proviniens


För att kunna visa på lite flera modeller av veterantraktorr har föreningen införskaffat själva några stycken.


“Tröskning genom tiderna“ var för övrigt det hittills största arrangemang som någon av de ideella föreningarna på Valla genomfört. Hösten 1999 visades tröskning från slaga till skördetröska upp. En fantastisk upplevelse och en nostalgitripp vad gäller dofter och ljud  och hantverkstraditioner.Av behållningen kunde Föreningen iordningställa den verkstad som i dag inryms i vagnslidret och är den naturliga samlingsplatsen för föreningens aktiva medlemmar.